تخفیف!

نیمه ی تاریک وجود متن کامل

بازیابی قدرت،خلاقیت،استعداد و رویاهای شما

۷۰.۰۰۰ تومان

شناسه محصول: 9786226631730 دسته: ,

جزئیات کتاب

وزن 246 گرم
ناشر

آثار برات

نویسنده

مترجم

سایز کتاب

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

نوبت چاپ

چاپ دوم

درباره ی نیمه ی تاریک وجود متن کامل

در نیمه ی تاریک وجود متن کامل از بخشی از وجود شما سخن می گوید که به روی آن چشم بسته و نادیده اش گرفته اید؛ بخشی از خود شما که بدون پذیرش آن هیچگاه کامل نخواهید شد و به یکپارچگی دست نخواهید یافت.

دبی فورد درنیمه ی تاریک وجود متن کامل به شما یادآور می شود که هر یک از ویژگی های انسانی همچون موهبتی خداداد هستند که کاربرد و نقشی خاص در ابراز خویشتن حقیقی ما دارند.

او با شرح نمونه هایی زنده، شفاف و تکان دهنده از تجارب خود و مراجعه کنندگانش، چشم ها را به گستره ی بی کران وجود انسان می گشاید. همچنین اثبات میکند که همان بخش های مطرود وجودمان گنج های مدفون در تاریکی هستند که چنانچه آن ها را بجوییم و بیابیم،می توانیم از دایره ی سرگشتگی تکرار شکست ها،نا امیدی ها و در جا زدن ها در زندگی خود فراتر رویم و آن گونه که شایسته هستیم،زندگی کنیم.

کتاب نیمه ی تاریک وجود متن کامل چگونگی قرار گرقتن در جیگاه دیگران و نرمش پذیری در برابر رفتارها و واکنش های آنها را در وضعیت های گوناگون به ما می آموزد.

درباره ی دبی فورد نویسنده ی نیمه ی تاریک وجود متن کامل:

دبی فورد نویسنده، مربی، سخنران و معلم آمریکایی متولد ۱۹۵۵ در نیویورک است. او متخصص شناخته شده در زمینه تحول شخصی و یکی از پیشگامان مطالعات در زمینه سایه انسان‌ها بود. اثر «سایه» فیلمی آموزشی درباره تاثیرات مخرب سایه است که فورد در سال ۲۰۰۹ تهیه‌کننده آن بود. او با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشهور به نام Shadow Process به هزاران نفر در سراسر جهان کمک کرد.
دبی در برنامه‌های اپرا، صبح بخیر آمریکا، ایده‌های بزرگ با دانی دویچ و فاکس نیوز شرکت کرد و میزبان یک برنامه رادیویی هفتگی بود. همچنین او در سال ۲۰۰۰ موسسه فورد را تاسیس کرد. طبق وبسایت رسمی فورد:
هدف اصلی این موسسه ارائه ابزار، آگاهی و چشم انداز به دانش آموختگان است تا بتوانند به پیشرفت جهان و گسترش شادی کمک کنند. ۹ کتاب دبی فورد در فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک‌تایمز جای دارند. او در ۱۷ فوریه ۲۰۱۳ بعد از یک نبرد طولانی مدت با سرطان در سن ۵۷ سالگی درگذشت اما آثار بی‌نظیرش تا ابد به یادگار ماندند.

بخشی از کتاب نیمه ی تاریک وجود متن کامل

در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ, ﺑﻠﻜﻪ دﻧﻴﺎ درون ﻣﺎﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﻳﻦ را ﺷـﻨﻴﺪم, ﮔـﻴﺞ و ﺳـﺮدرﮔﻢ ﺷـﺪم. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻧﻴﺎ درون ﻣﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ درون ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ﻣﺪت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﻳﺎﻓﺘﻢ آن ﭼﻪ ﻛﻪ درون ﺧﻮد دارم,ﻫﺰاران وﻳﮋﮔﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﻲﺳﺎزد و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻛﻪ در زﻳﺮ لاﻳﻪي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻗﺮار دارﻧﺪ, ﺷﺨﺼﻴﺖ او را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻳﺎ اﻟﮕﻮي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲآﻣﻮزد ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎ ﺟﺰﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ از ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻫﺮ ﻛﺪامﻣﺎن داﻧﺶ ﻫﻤﻪي ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد دارد. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام روي ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺎ ﮔـﻮاﻫـﻴﻨﺎﻣﻪي راﻧﻨﺪﮔﻲﺗﺎن را ﭘﺎره ﻛﻨﻴﺪ و آن را زﻳﺮ ﻧﻮر ﭘﺮﺗﻮ ﻟﻴﺰر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ, ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي اطلاﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮﻳﻚ از آن ﻛﺎرتﻫﺎ در آن ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫـﻴﺪ, ﺑـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪاي دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي اطلاﻋﺎت ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ در او ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ما در این دنیا نیستیم ، بلکه دنیا درون ماست

هنگامی که برای نخستین بار این را شنیدم ، گیج و سردرگم شدم . چگونه ممکن است دنیا درون من وجود داشته باشد ؟ چطور ممکن است که شما به عنوان فردی دیگر درون من زندگی کنید ؟ مدت زیادی به طول انجامید تا سرانجام دریافتم آن چه که درون خود دارم ، هزاران ویژگی و خصوصیتی ست که من و سایر انسان ها را می سازد و این ویژگی ها که در زیر لایه ی سطحی هر فرد قرار دارند ، شخصیت او را شکل می دهند.

هولوگرافی یا الگوی سه بعدی جهان هستی به ما می آموزد که هریک از ما جزئی کوچک از یک کلیت هستیم و هریک از ما دانش همه ی جهان را در خود دارد. چنان چه هولوگرام روی کارت اعتباری یا گواهینامه ی رانندگی تان را پاره کنید و آن را زیر پرتو لیزر بگیرید ، خواهید دید که همه ی اطلاعات موجود در هریک از آن کارت ها در آن هولوگرام نیز نهفته شده است…

 

فهرست فصل های نیمه ی تاریک وجود متن کامل :

فصل یک دنیای درون-دنیای بیرون

فصل دو دنبال کردن سایه

فصل سه دنیا درون ماست

فصل چهار خودت را به یاد بیاور

فصل پنج شناخت سایه ی خود -شناخت خود

فصل شش من «آن» هستم

فصل هفت پذیرای نیمه ی تاریک تان باشید

فصل هشت تفسیری دوباره از خودتان

فصل نه بگذارید نور وجودتان بدرخشد

فصل ده یک زندگی با ارزش

 

دبی فورد /نیمه ی تاریک وجود متن کامل / کتابی در زمینه ی روانشناسی و خودشناسی /انتشارات آثار برات

نیمه ی تاریک وجود متن کامل را به همراه تخفیف ویژه ی آن خریداری کنید.

 

برای مشاهده ی دیگر کتب در زمینه ی تربیتی به این لینک سر بزنید.

0/5 (0 نظر)