کتاب های ادبیات شامل، کتاب های نفیس مناسب برای هدایای مناسبتی. این کتاب ها دیوان های شاعران بزرگ مانند فردوسی، خیام، حافظ و غیره.